Latin seksin osto

Käytännössä tämä tar­koit­taa poliisin ja valtion har­joit­ta­maa ins­ti­tu­tio­naa­lis­ta väki­val­taa sek­si­työn­te­ki­jöi­tä kohtaan. Poliisi on mie­li­val­tai­ses­ti pidät­tä­nyt uhriksi epäiltyjä sek­si­työn­te­ki­jöi­tä, taka­va­ri­koi­nut heidän omai­suut­taan, pidät­tä­nyt heiltä ansaitut tulot ja ratsannut heidän asun­to­jaan.

Georginan lisäksi Carusson toi­mis­tos­sa istuu kolme Ammariin kuuluvaa sek­si­työn­te­ki­jää. Välillä huo­nee­seen ilmaantuu kongres­sin edustajia, kaikki Carussoa lukuun ottamatta miehiä. Mutta tällä kertaa vain naisilla on puheen­vuo­ro.

Olen tavannut minis­te­riös­sä istuvan Carusson edel­tä­vä­nä päivänä Argentiinan kongres­sin val­ta­kun­nal­li­ses­sa kokouk­ses­sa, jonka aiheena oli aiemmin mainittu lakie­si­tys. Tänään tunnelma on vapau­tu­neem­pi.

Keskustelu liukuu sujuvasti poli­tii­kan ja naisten hen­ki­lö­koh­tais­ten asioiden välillä. Aluksi puidaan eilistä kokousta, sitten puhutaan perjantai-illan työ­vuo­ros­ta, yhteis­kun­nan luok­kae­rois­ta, lapsista, femi­nis­mis­tä ja seksistä. Joku muis­tut­taa seu­raa­val­la viikolla pidet­tä­väs­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­ta.

Pitkän poliit­ti­sen uran tehnyt Carusso muistelee, miten mie­le­no­soi­tuk­sia jär­jes­tet­tiin luvun Argentiinassa. Vaikka mie­le­nil­mauk­sia voidaan vapaasti esittää, ovat vuo­si­kym­me­niä kestäneen dik­ta­tuu­rin jäljet yhä vahvasti läsnä.

Sen itsevalta on yksi dik­ta­tuu­rin likai­sim­mis­ta perin­nöis­tä. Siksi pelkkä kongres­sis­sa istuminen ei riitä. Tangon maassa asioista on pidettävä meteliä. Ja sitä Ammar on tehnyt. Yhdistys on orga­ni­soi­nut lukuisia kek­se­liäi­tä mie­le­no­soi­tuk­sia, maalannut graf­fi­te­ja San Telmon kau­pun­gin­osas­sa ja jakanut muuten täysin ole­ma­ton­ta sek­si­va­lis­tus­ta Argentiinassa.

Meteli on kuultu ja nähty. Siksi Georgina on vaki­tui­nen kasvo Argentiinan tele­vi­sios­sa ja leh­dis­tös­sä — ker­to­mas­sa aina uudelleen, miksi sek­si­työ­läis­ten oikeudet ovat tärkeitä. Kun kes­kus­te­lu siirtyy takaisin lakie­si­tyk­sen pariin, rohkenen kysyä Georginalta mitä mieltä hän on Ruotsin mallin mukai­ses­ta rikos­lais­ta, joka kri­mi­na­li­soi seksin ostamisen. Toisiko tämä turvaa sek­si­työn­te­ki­jöil­le maassa, jossa naisen asema on yleisesti ottaen huono? Hän ei halua rangaista asiak­kai­taan.

Sen sijaan hän uskoo Ruotsin kaltaisen lain ajavan sek­si­kaup­paa entistä enemmän maan alle. Jo nyt seksin mai­nos­ta­mi­nen ja myyminen jul­ki­sil­la paikoilla on kielletty. Samalla tavoin he ovat laillista aborttia vastaan, mutta silti mat­kus­ta­vat ulko­mail­le tekemään abortteja, koska heillä on rahaa. He eivät kestä sitä, että heidän miehensä ostavat meiltä, alaluokan naisilta, seksiä. Vaikka Georginan toteamus on kär­jis­tet­ty, se kuvaa pola­ri­soi­tu­nut­ta ilma­pii­riä hyvin.

Konflikti ihmis­kau­pan vas­tais­ten akti­vis­tien ja Ammarin välillä on tuleh­tu­nut. Ensimmäinen ryhmä mää­rit­te­lee seksin myynnin ja oston aina väki­val­ta­na naista kohtaan ja ajaa Ruotsin lain kaltaista mallia Argentiinaan.

Ihmiskauppaa ja sek­si­työ­tä koskevaa lakia tutkinut ant­ro­po­lo­gi Cecilia Varela huo­maut­taa:. Mukana pää­tök­sen­teos­sa ovat kan­sain­vä­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den lisäksi polii­ti­kot ja ihmis­kaup­paa vastaan tais­te­le­vat järjestöt.

Silti sek­si­työn­te­ki­jät, joita lait ja sen mää­ri­tel­mät kos­ket­ta­vat, suljetaan ovien ulko­puo­lel­le. Yhteiskunnassa sek­si­työ­läi­set nähdään useasti vain yhden roolin alla: Naisen moni­muo­toi­sel­le sek­su­aa­li­suu­del­le ei ole tilaa. Seksityöläiset omaksuvat yhteis­kun­nas­sa yleensä kak­sois­roo­lin, sillä kato­li­ses­sa valtiossa kau­pal­li­nen seksi on suuressa ris­ti­rii­das­sa äidin ei-sek­su­aa­li­sen roolin kanssa.

Ammarin tavassa toimia on mie­len­kiin­tois­ta, miten se pelaa pat­riar­kaa­li­suu­den omilla peli­sään­nöil­lä. Järjestö perään­kuu­lut­taa äidin ja sek­si­työn­te­ki­jän yhteistä roolia. Ammar on maalannut Banksy-henkisiä graf­fi­te­ja kadun­kul­miin. Seinällä viet­te­le­väs­ti posee­raa­vaa nainen kurot­tau­tuu kulman taakse, jossa hänen kätensä pitävät las­ten­rat­tais­ta kiinni. Henkilökohtaisessa haas­tat­te­lus­sa Georgina kertoo herän­neen­sä omien oikeuk­sien­sa puut­tu­mi­seen vasta raskaaksi tul­les­saan.

Säästöt eivät riit­tä­neet ras­kausa­jan yli, ja vielä vähemmän lapsen elät­tä­mi­seen. Nyt jo 5-vuotias poika leikkii onnel­li­se­na vie­res­säm­me. Ammattiliiton tapaan Ammar yrittää tukea jäseniään raskauden, sairauden tai eläkeiän aikana. Mutta koska Argentiinan valtio ei tunnusta Ammaria viral­li­se­na ammat­ti­liit­to­na, mah­dol­li­suus verojen keruuseen ja sitä kautta kat­ta­vam­paan tuki­jär­jes­tel­mään on mahdoton.

Naisen var­ta­los­ta puhutaan usein poliit­ti­se­na tais­te­lu­kent­tä­nä. Kuka mää­rit­te­lee, miten naisen vartaloa käytetään? Saako sitä ostaa tai myydä? Missä menee väki­val­lan raja? Antropologinen lähes­ty­mis­ta­pa antaa toi­mi­jal­le itselleen mah­dol­li­suu­den mää­ri­tel­lä seksin, sek­su­aa­li­suu­den ja sen rajat. Yksi sek­su­aa­li­suu­teen ja väki­val­taan liittyvä mää­ri­tel­mä toistui tut­ki­muk­se­ni aikana usein. Sukupuolittunut väkivalta esiintyi niin Ammarin kuin ihmis­kau­pan vas­tais­ten jär­jes­tö­jen puheissa.

Jälkimmäisen ryhmää edustavan kan­sa­lais­jär­jes­tön, La Casa del Encuentron , näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta oli seuraava:. Se näkyy naisen vartalon esi­neel­lis­tä­mi­se­nä sekä naisiin koh­dis­tu­va­na väki­val­ta­na, nais­mur­hi­na. Ihmiskauppa on suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan pahin muoto ja kaikki seksityö on osa sitä.

Ammariin kuuluvat sek­si­työn­te­ki­jät kokivat tulleensa syy­te­tyk­si suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan vah­vis­ta­mi­ses­ta argen­tii­na­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Georginan näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta erosi edel­li­ses­tä:.

Minulle se merkitsee haa­voit­tu­vai­suut­ta. Kaikki me naiset olemme sen uhreja, mutta me työ­väen­luok­kaan kuuluvat naiset kärsimme siitä eniten. Asemamme on yleisesti huono, mutta muissa töissä työ­olo­suh­teet on sentään turvattu ja säädetty lakiin.

On suurta teko­py­hyyt­tä, että meitä kutsutaan suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhreiksi ja samalla ne [järjestöt ja akti­vis­tit] ovat niitä, jotka haluavat kieltää meiltä nime­no­maan ne oikeudet, jotka tur­vai­si­vat työ­olo­suh­teem­me. Minulle se on poliisi, joka jahtaa meitä kaduilla, joka taka­va­ri­koi meidän puhelimet ja ratsaa asuntomme… kaikki se on väki­val­taa.

Georginan ja muiden Ammariin kuuluvien sek­si­työn­te­ki­jöi­den mää­ri­tel­mät osoit­ta­vat, että hyvin latau­tu­nei­ta käsit­tei­tä, kuten suku­puo­lit­tu­nut väkivalta tai uhrius, ei voida yleistää. Seksityöntekijöiden oikeuksia vaa­dit­tiin Lontoon Slut Walkilla Tämä on tärkeää, koska juuri näiden käsit­tei­den ja mää­ri­tel­mien pohjalta myös lakeja säädetään. Jos sek­si­työn­te­ki­jä mää­ri­tel­lään aina ihmis­kau­pan tai suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhriksi, häneltä riis­te­tään oma ääni ja oikeus mää­ri­tel­lä oman var­ta­lon­sa rajat.

Antropologinen tutkimus auttaa käsit­tei­den uudelleen mää­rit­te­le­mi­ses­sä toimijan näkö­kul­mas­ta. Palaan vielä lopuksi Amnestyn kantaan sek­si­työs­tä. Mikäli näin on, on seksin ostaminen rangaistava teko. Ennen viime kesää seksin ostaja syyllistyi rikokseen, jos hän tiesi, että oli ostanut palveluja parituksen tai ihmiskaupan uhrilta.

Seksi- ja erotiikka-alalla toimivien oikeuksia edistävän Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen pitää lakiuudistusta epäonnistuneena. Siinä kontaktinottovaiheessa sillä ostajalla ei ole mahdollisuuksia havaita merkkejä ihmiskaupasta. Se selviää vasta paikan päällä. Lähes kaksikymmentä vuotta seksityöläisten parissa työskennelleen rikosylikonstaapeli Kenneth Erikssonin mukaan ostajilla riittää moraalia ilmoittaa ihmiskaupasta.

Ilmoittajan rankaiseminen olisi hänen mukaansa typerää. Joidenkin osalta voi olla, että jättävät kertomatta, mutta kyllä niitä asiakkaita välillä soittelee meillekin ja ilmoittaa. Hänen mukaansa seksiä ostava asiakas voi vastaisuudessakin ilmoittaa poliisille, mikäli havaitsee hyväksikäyttöä. Hänhän on silloin tuonut viranomaisille sen tiedon tällaisesta ongelmasta, Eriksson toteaa. Hänen mukaansa asiakkaan hälytyskellojen tulisi soida esimerkiksi siinä tapauksessa, jos seksityöläinen ei osaa mitään muuta kieltä kuin oman äidinkielensä.

Mutta jos tämä seksityöläinen esimerkiksi puhuu englantia tai suomea ja näyttää, että toimii omillaan, niin silloin asiakkaan on vaikea tehdä päätelmiä, Eriksson sanoo. Seksiä myydään nykyisin lähinnä netissä. Erikssonin mukaan pääkaupunkiseudulla työskentelee noin seksityöläistä päivittäin, heistä vain kourallinen myy itseään kaduilla.

Suurin osa seksityöläisistä tulee Itä-Euroopasta, Afrikan maista heitä on jonkin verran. Venäläisten määrä on vähentynyt, koska tienestit kotimaassa ovat Suomeen verrattuna hyvällä tasolla. Kauppa käy edelleen seksibisneksessä, mutta huonolta taloudelta ei sekään ole säästynyt. Asiakasmäärät ovat laskeneet jonkin verran, Eriksson sanoo. Pro-tukipisteen Kauppinen on huolissaan myös turvapaikanhakijoiden kohtalosta. Paperittomat ja statuksettomaan tilaan kellumaan jäävät ovat hänen mukaansa vaarassa joutua helposti ihmiskaupan uhriksi.

Kyllä he ovat sitten aika vapaata riistaa erilaiselle hyväksikäytölle ja pakottamiselle. Tämä on iso huoli, että millä tavalla meille tänne jää paperittomia ja yhteiskunnasta irrallaan olevia ihmisiä. Poliisin tiedon mukaan turvapaikanhakijoiden määrä ei ole vaikuttanut seksityöläisten määrään. Tämän hetkinen tilanne on kuitenkin ihan hyvin hanskassa eikä ainakaan tällä hetkellä ole tietoa, että olisi tullut turvapaikanhakijoita alalle mukaan, Eriksson sanoo.

Tosin valtaosa balteista suhtautuu prostituutioon joko sallivasti tai välinpitämättömästi. Arvomaailma on erilainen kuin Pohjoismaissa. Latviassa tiedotusvälineet ovat paljastaneet, miten prostituutiobisneksessä häärii mukana entisiä poliiseja. Ilvi Jõe-Cannonin mukaan Virossa prostituutioon on sekaantunut poliitikkoja. Elimellinen osa Baltian prostituutiota on sen äärimmäinen muoto, ihmiskauppa. Sitä tapahtuu niin maiden välillä kuin muihinkin maihin. Baltian läpi kuljetetaan etenkin ukrainalaisia naisia Länsi-Eurooppaan.

Latviassa ihmiskauppa kriminalisoitiin Euroopan unionin vaatimuksesta vuonna , osana maan pyrkimystä edetä EU: Arturs Vaišlan mukaan ihmiskaupasta ei ole näyttöä, vaan Latvian prostituoidut työskentelevät vapaaehtoisesti ja itsenäisesti.

Väkivaltaa ei esiinny, eikä järjestäytyneestä rikollisuudestakaan ole kuulemma havaintoja. Latvian sisäministeriön tilastot kertovat kuitenkin muuta: Balttiprostituoituja on löydetty bordelleista ympäri maailman, erityisen paljon Suomesta ja muista Pohjoismaista. Vastikään Suomessa mätkäistiin vankeusrangaistukset virolais-suomalaiselle joukkiolle, joka oli käyttänyt kehitysvammaista virolaisnaista prostituutioon Helsingissä.

Viime vuonna Riiassa tuomittiin ihmiskaupasta kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen keski-ikäinen suomalaismies. Mies oli luvannut latvialaisnaisille Suomessa marjanpoimintatyötä, mutta komentanutkin heidät bordelleihin. Latvian sisäministeriön strategisesta suunnittelusta vastaavan osaston johtaja Inga Dobelniece myöntää, etteivät syyttäjäviranomaiset täysin vielä ymmärrä, että ihmiskauppa ja paritus ovat rikoksia.

Iluta Lacen mukaan kansainvälinen tutkimus osoittaa, miten vähintään sata latvialaista naista lähetetään joka kuukausi ulkomaille seksityöläisiksi. Ainakaan Latviassa virkavalta tosin ei kykenisi valvomaan lain noudattamista. Etenkin Virossa ovat rangaistukset paritusrikoksista lieviä. Vuosina — Tallinnassa tuomittiin parituksesta yhteensä liki 30 henkilöä, mutta vankeusrangaistukset olivat ehdollisia. Sakkojen suuruus oli keskimäärin alle tuhat euroa — saman verran kuin prostituoitu tuottaa parittajalleen vilkkaan illan aikana.

Vuosituhannen vaihteessa käynnistyneen hiv-epidemian ensimmäiset uhrit olivat prostituoituja ja muita yhteiskunnan ulkopuolelle jääneitä. Arviolta 1—2 prosenttia virolaisista on saanut tartunnan, mikä on enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Toistaiseksi Viron panostukset aidsin vastaiseen työhön tai tartunnan saaneiden hoitamiseen ovat olleet mitättömät. Kansainvälinen Global Fund -rahasto on sitoutunut rahoittamaan Viron aids-kamppailua vuoden loppuun saakka.

Käytännössä vastuu on sysätty monenkirjavien kansalaisjärjestöjen niskaan. Niistä moni on liikkeellä puhtaasti rahaa ansaitakseen. Sama on tilanne taistelussa prostituutiota vastaan.

Hiv-tartunnan saaneista saa Virossa hoitoa vasta pari prosenttia. Mikäli Viro ryhtyy hoitoa joskus tarjoamaan, lasku siitä on yhteiskunnalle Viron terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen mukaan vuosittain vähintään miljoonaa kruunua 26 miljoonaa euroa. Epäselvää on, mistä Viro löytää moiset rahat — tai tahdon niiden löytämiseen.

Käytämme Alma Median sivustoilla evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Sallimalla saat sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, säätiedot ja mainontaa.

Sijaintitiedot voidaan yhdistää Alma Median palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin. Sallitko, että Alma Media käyttää sijaintitietoasi? Alma Media voi tarjota sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, mainontaa ja säätietoja. Sijaintitiedot voidaan yhdistää palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin.

Lifestyle Suomi-konepistoolit palaavat myyntiin - omituinen teatteri niiden ympärillä jatkuu. Vain tilaajille Pörssiin tulossa liuta uusia yhtiöitä - yksi kiinnostaa erityisesti. Tilaajille Vain tilaajille Pörssiin tulossa liuta uusia yhtiöitä - yksi kiinnostaa erityisesti. Harmaa talous Baltian yöt vetävät seksituristeja. Ajassa Aamulehti — Pirkanmaan uutiset Iltalehti. Evästeet Käytämme Alma Median sivustoilla evästeitä.

Silti sek­si­työn­te­ki­jät, joita lait ja sen mää­ri­tel­mät kos­ket­ta­vat, suljetaan ovien ulko­puo­lel­le. Yhteiskunnassa sek­si­työ­läi­set nähdään useasti vain yhden roolin alla: Naisen moni­muo­toi­sel­le sek­su­aa­li­suu­del­le ei ole tilaa. Seksityöläiset omaksuvat yhteis­kun­nas­sa yleensä kak­sois­roo­lin, sillä kato­li­ses­sa valtiossa kau­pal­li­nen seksi on suuressa ris­ti­rii­das­sa äidin ei-sek­su­aa­li­sen roolin kanssa.

Ammarin tavassa toimia on mie­len­kiin­tois­ta, miten se pelaa pat­riar­kaa­li­suu­den omilla peli­sään­nöil­lä. Järjestö perään­kuu­lut­taa äidin ja sek­si­työn­te­ki­jän yhteistä roolia. Ammar on maalannut Banksy-henkisiä graf­fi­te­ja kadun­kul­miin. Seinällä viet­te­le­väs­ti posee­raa­vaa nainen kurot­tau­tuu kulman taakse, jossa hänen kätensä pitävät las­ten­rat­tais­ta kiinni.

Henkilökohtaisessa haas­tat­te­lus­sa Georgina kertoo herän­neen­sä omien oikeuk­sien­sa puut­tu­mi­seen vasta raskaaksi tul­les­saan. Säästöt eivät riit­tä­neet ras­kausa­jan yli, ja vielä vähemmän lapsen elät­tä­mi­seen. Nyt jo 5-vuotias poika leikkii onnel­li­se­na vie­res­säm­me. Ammattiliiton tapaan Ammar yrittää tukea jäseniään raskauden, sairauden tai eläkeiän aikana. Mutta koska Argentiinan valtio ei tunnusta Ammaria viral­li­se­na ammat­ti­liit­to­na, mah­dol­li­suus verojen keruuseen ja sitä kautta kat­ta­vam­paan tuki­jär­jes­tel­mään on mahdoton.

Naisen var­ta­los­ta puhutaan usein poliit­ti­se­na tais­te­lu­kent­tä­nä. Kuka mää­rit­te­lee, miten naisen vartaloa käytetään?

Saako sitä ostaa tai myydä? Missä menee väki­val­lan raja? Antropologinen lähes­ty­mis­ta­pa antaa toi­mi­jal­le itselleen mah­dol­li­suu­den mää­ri­tel­lä seksin, sek­su­aa­li­suu­den ja sen rajat. Yksi sek­su­aa­li­suu­teen ja väki­val­taan liittyvä mää­ri­tel­mä toistui tut­ki­muk­se­ni aikana usein. Sukupuolittunut väkivalta esiintyi niin Ammarin kuin ihmis­kau­pan vas­tais­ten jär­jes­tö­jen puheissa. Jälkimmäisen ryhmää edustavan kan­sa­lais­jär­jes­tön, La Casa del Encuentron , näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta oli seuraava:.

Se näkyy naisen vartalon esi­neel­lis­tä­mi­se­nä sekä naisiin koh­dis­tu­va­na väki­val­ta­na, nais­mur­hi­na. Ihmiskauppa on suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan pahin muoto ja kaikki seksityö on osa sitä. Ammariin kuuluvat sek­si­työn­te­ki­jät kokivat tulleensa syy­te­tyk­si suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan vah­vis­ta­mi­ses­ta argen­tii­na­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Georginan näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta erosi edel­li­ses­tä:.

Minulle se merkitsee haa­voit­tu­vai­suut­ta. Kaikki me naiset olemme sen uhreja, mutta me työ­väen­luok­kaan kuuluvat naiset kärsimme siitä eniten. Asemamme on yleisesti huono, mutta muissa töissä työ­olo­suh­teet on sentään turvattu ja säädetty lakiin. On suurta teko­py­hyyt­tä, että meitä kutsutaan suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhreiksi ja samalla ne [järjestöt ja akti­vis­tit] ovat niitä, jotka haluavat kieltää meiltä nime­no­maan ne oikeudet, jotka tur­vai­si­vat työ­olo­suh­teem­me.

Minulle se on poliisi, joka jahtaa meitä kaduilla, joka taka­va­ri­koi meidän puhelimet ja ratsaa asuntomme… kaikki se on väki­val­taa. Georginan ja muiden Ammariin kuuluvien sek­si­työn­te­ki­jöi­den mää­ri­tel­mät osoit­ta­vat, että hyvin latau­tu­nei­ta käsit­tei­tä, kuten suku­puo­lit­tu­nut väkivalta tai uhrius, ei voida yleistää. Seksityöntekijöiden oikeuksia vaa­dit­tiin Lontoon Slut Walkilla Tämä on tärkeää, koska juuri näiden käsit­tei­den ja mää­ri­tel­mien pohjalta myös lakeja säädetään.

Jos sek­si­työn­te­ki­jä mää­ri­tel­lään aina ihmis­kau­pan tai suku­puo­lit­tu­neen väki­val­lan uhriksi, häneltä riis­te­tään oma ääni ja oikeus mää­ri­tel­lä oman var­ta­lon­sa rajat. Antropologinen tutkimus auttaa käsit­tei­den uudelleen mää­rit­te­le­mi­ses­sä toimijan näkö­kul­mas­ta.

Palaan vielä lopuksi Amnestyn kantaan sek­si­työs­tä. Amnesty uskoo sek­si­työ­läis­ten oikeuk­sien parempaan toteu­tu­mi­seen seksityön dekri­mi­na­li­soin­nin kautta. Kannanotto itsessään on edis­ty­sas­kel sek­si­työn­te­ki­jöi­den ihmi­soi­keuk­sien takaa­mi­sek­si. Silti tämä yhtälö ei toteudu Argentiinassa. Koska lakia mää­rit­tä­vät päätökset tehdään sul­jet­tu­jen ovien takana, sek­si­työn­te­ki­jöi­den ääni näkyy ja kuuluu vain kaduilla.

Eivätkö he ole juuri niitä, joita laki koskettaa? On itsestään selvää, että ihmis­kaup­paa ja sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä vastaan on tais­tel­ta­va.

Sen lisäksi on perään­kuu­lu­tet­ta­va sek­si­työn­te­ki­jöi­den oikeuksia. Kun lakeja tule­vai­suu­des­sa säädetään Suomessa, toivon, että pohjoisen naiset huutavat yhtä suureen ääneen kuin etelässä.

Toivon, että tällä kertaa heitä kuullaan myös sul­jet­tu­jen ovien takana. Suvi Lensu on Latinalaista Amerikkaa ja kehitysmaantiedettä tutkinut filosofian maisteri. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat erityisesti sukupuolentutkimus Etelä-Amerikassa ja siihen liittyvä seksuaali- ja identiteettipolitiikka. Alle murrosikäisten lasten sukupuolikokemuksiin ja -käsityksiin sekä sukupuolen esittämiseen liittyvää kokemusperäistä tutkimusta on tehty kansainvälisesti hälyttävän vähän.

Miten sukupuoli ja sukupuolisuus ilmenevät lapsen maailmassa? Miten heteroseksualisoidut seurustelunomaiset suhteet toimivat osana lasten monitasoisia sosiaalisten suhteiden kokonaisuuksia? Martin Luther King on Suomessa suhteellisen tuntematon hahmo, vaikka moni varmasti osaakin yhdistää hänen nimensä Yhdysvalloissa ja luvuilla käytyyn taisteluun afroamerikkalaisten kansalaisoikeuksien saavuttamiseksi. Teologian ja sosiologian akateemiset opinnot suorittanut King oli kansalaisoikeusliikkeen kärkihahmo, joka Mahatma Gandhin tavoin uskoi vankasti väkivallattomaan vastarintaan.

Kingin radikaalina pidettynä tavoitteena oli yhdenvertainen kohtelu kaikille kansalaisille ihonväriin katsomatta sekä perustuslaillisten oikeuksien, kuten äänioikeuden, toteutumisen takaaminen käytännössä. Käytännön uudistusten lisäksi King kävi tukijoineen taistelua rasistista maailmankuvaa vastaan. Itsetyydytystä on luonnehdittu länsimaisen seksuaalikulttuurin pitkäkestoisimmaksi tabuksi, jota edes viime vuosikymmenten seksuaalinen vapautuminen ei ole kyennyt murtamaan.

Vaikka itsetyydytys nykyään jo nähdäänkin osana seksuaaliterveyttä, harva puhuu siitä avoimesti — ainakaan ilman kiusaantuneita kuulijoita. Taustaa ja syitä tabun murtumattomuudelle voi etsiä itsetyydytyksen värikkäästä kulttuurihistoriasta.

Tekijät Media Ota yhteyttä Privacy Policy. Toggle navigation Toggle navigation. Ihmiskauppaa ja sek­si­työ­tä koskevaa lakia tutkinut ant­ro­po­lo­gi Cecilia Varela huo­maut­taa: Jälkimmäisen ryhmää edustavan kan­sa­lais­jär­jes­tön, La Casa del Encuentron , näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta oli seuraava: Georginan näkemys suku­puo­lit­tu­nees­ta väki­val­las­ta erosi edel­li­ses­tä: Feminist Review , 1 April , Issue 67, pp.

Valtioiden suo­jel­ta­va sek­si­työn­te­ki­jöi­den ihmi­soi­keuk­sia. Keho ja terveys Seksuaalisuus ja sukupuoli. Erilaisten deittailusovellusten ja -sivustojen käyttäjä kohtaa joskus ruudullaan pariskuntien Tämä sivusto käyttää evästeitä:

Latviassa tiedotusvälineet ovat paljastaneet, miten prostituutiobisneksessä häärii mukana entisiä poliiseja. Sukupuolitautien leviäminen Suomessa myydyn seksin välityksellä on vähäistä. Haastattelin sek­si­työn­te­ki­jöi­tä ja kahta kent­tä­tut­ki­mus­ta tehnyttä kult­tuu­riant­ro­po­lo­gia. Seksityöläiset omaksuvat yhteis­kun­nas­sa yleensä kak­sois­roo­lin, sillä kato­li­ses­sa valtiossa kau­pal­li­nen seksi on suuressa ris­ti­rii­das­sa äidin ei-sek­su­aa­li­sen roolin kanssa. Silti mää­ri­tel­mäl­lä siitä, kuka on sek­si­kau­pan uhri ja kuka omaeh­toi­nen sek­si­työ­läi­nen, on kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set sek­si­työn­te­ki­jöi­den oikeuk­siin. Se näkyy naisen vartalon esi­neel­lis­tä­mi­se­nä sekä naisiin koh­dis­tu­va­na väki­val­ta­na, nais­mur­hi­na.

0 comments on “Latin seksin osto”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *